ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2011

Best Books in Kannada 2010

muraleedhara upadhya hiriadka: Best Books in Kannada 2010

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೊಂದು ಹೋಟೆಲ್..!

ನೆಲೆ ತಪ್ಪಿದ ನಕ್ಷತ್ರ -B. S. Shailaja

Found: A Batch of DNA Molecules That Seem To Have Originated in Space | Popular Science

NASA | DNA Building Blocks Can Be Made in Space

The Man Who Would Stop Time

ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2011

Benifits and Risks of Radiation-Two -day National Seminar at Poornaprajna Colllege, Udupi,19-20, August, 2011


Fukushima Japan 'Worst Disaster in Human History' update 8311

Radioactive Units - Do Not Use Them Incorrectly!

Children Need Lower Radiation Doses

Ionizing radiation

Ionizing radiation - Wikipedia, the free encyclopedia

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation

Ionising Radiation : Factsheets : Educate + Explore :

Objectives of IARP { Indian Assocition for Radiation Protection }

ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2011

Water on Mars At a Glance [Photos]

Water on Mars At a Glance [Photos]

Researchers create mice from artificial sperm cells

ಮಂಗಳನಲ್ಲೂ ನೀರು...! -

ಮಂಗಳನಲ್ಲೂ ನೀರು...! -Prajavani

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಕೃತಕ ವೀರ‌್ಯಾಣು ಸೃಷ್ಟಿ!

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಕೃತಕ ವೀರ‌್ಯಾಣು ಸೃಷ್ಟಿ! -Prajavani