ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 17, 2013

ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2013

ಮಂಗಳೂರು ವಿ. ವಿ ಪದವಿ - 5 Ranks to Poonaprajna College ,Udupi

Mangalore University  Ranks -2013 - % Ranks to PPC
B Sc -6th rank -Divya Baliga
 B. Com-6th Rank -Ramya. P. S
 B. Com -89h Rank - Arun Nayak
B . B.  M-Swapna - 3rd Rank
              - Namitha -4th rank
 Congrats to rank holders