ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2014

ಪಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆ - 20-1-2014

ಡಾ / ಕೆ. ಜೆ.ರಾವ್ {Audio ]-ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಹತ್ವ

Pro . K. J. Rao -Importance of Basic Science Research - YourListen:clik here'via Blog this'
Dr. K. J. Rao's Keynote address , Open Science Lecture series organised by Karnataka State Science and Technology Academi and Poornaprajna College , udupi on 20-01-2014

ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 19, 2014

ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ -20-1-2014

Poornaprajna College , Udupi

Karnataka State Science and Technology Academi

Basic Science Lecture series

20-1-2014 ,Mini auditoriam , Ppc Udupi

Resource persons

 1-Dr. K. J. Rao , Indian institute of science, Bengaluru.

2-Dr.  Pradeep. C. R-S. I. T, Gubbi

3- Dr. N. A. Madhyastha , Rt, Principal , PPC Udupi

4Dr. Sharat Ananthamoorthy,HOD, Department of Physics , Bengaluru

                 WELCOME
Contact Dr. A. P. Bhat -9448309077

ಮೂಲ ವಿಜ್ನಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ -ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಲಿತಾಂಶ

POORNAPRAJNA COLLEGE UDUPI

   Inter collegiate science  essay Competition 2014

 Topic - Role of College students in Basic science Research

  First Prize- Pavitra. M , Shanker women's first Grade college, Udupi

 Second Prize -Ranjitha. B. l. -Alva's College , Moodubidri

 consolation Prize- Nishmitha, First B. Sc, PPC , Udupi