ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 19, 2012

`ಅಗ್ನಿ -5' ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ

`ಅಗ್ನಿ -5' ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ -Prajavani:

'via Blog this'

Launch of Agni-5 on 19th April 2012.wmv

India cheers as Agni-V puts it among major missile powers

The Hindu : News / National : India cheers as Agni-V puts it among major missile powers:

'via Blog this'