ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 24, 2015

Mock KVPY TEST -Aug 2015 - Corrected Questions

Corrected Questions :
47. Choose the correct set of the following species in increasing order of C-F bond length
107. The product X and Y in the following are respectively
: C a) HF2 < : CH2F < : CF3 b) : CH3 < : CHF2 < : CH2F
c) : CF3 < : CH2F < : CHF2 d) : CHF2 < : CF3 < : CH2F
X
Y
NO2
Sn|HCl
i) NaNO2|HCl
ii) Cu Br, 
a)
NO
,
Cl
b)
NH2
,
Br
d)
NO
,
Cl
Cl Cl
c)
NO2
,
Br
Cl Cl

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ