ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 3, 2017

Ganitha Poorna -2017-18 -Welcome

               GANITHA POORNA -2017-18

              A MATHS NURTURE PROGRAMME

From 27th December to 30th December -2017

Organise by

                  DEPARTMENT OF MATHEMATICS

                  POORNAPRAJNA    PG CENTRE

                   POORNAPRAJNA COLLEGE , UDUPI- 576101

                       Email= mathsppc @gmail.om

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: