ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2014

PPC-MOCK KVPY TEST -2014- SB / SX Answer KeyMOCK KVPY TEST - SB/SX
ANSWER KEY
1.
C
2.
A
3.
B
4.
B
5.
D
6.
C
7.
B
8.
B
9.
A
10.
A
11.
C
12.
C
13.
B
14.
A
15.
A
16.
D
17.
C
18.
D
19.
A
20.
D
21.
D
22.
A
23.
B
24.
C
25.
C
26.
D
27.
C
28.
B
29.
B
30.
B
31.
A
32.
D
33.
D
34.
B
35.
B
36.
B
37.
A
38.
D
39.
C
40.
B
41.
D
42.
C
43.
B
44.
D
45.
B
46.
A
47.
C
48.
B
49.
B
50.
D
51.
B
52.
C
53.
C
54.
D
55.
C
56.
A
57.
D
58.
A
59.
B
60.
A
61.
A
62.
C
63.
C
64.
C
65.
D
66.
D
67.
C
68.
D
69.
B
70.
A
71.
B
72.
C
73.
A
74.
B
75.
C
76.
A
77.
C
78.
D
79.
B
80.
D
81.
B
82.
B
83.
C
84.
D
85.
C
86.
D
87.
A
88.
A
89.
C
90.
B
91.
C
92.
A
93.
A
94.
B
95.
B
96.
C
97.
A
98.
A
99.
B
100.
B
101.
D
102.
D
103.
A
104.
D
105.
B
106.
B
107.
B
108.
A
109.
D
110.
D
111.
C
112.
A
113.
D
114.
D
115.
C
116.
D
117.
B
118.
D
119.
C
120.
B

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ