ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2014

PPC-Mock KVPY Test - 2014 -SA-Answer KeyMOCK KVPY TEST - SA
ANSWER KEY
1.
C
36
C
71
A
2.
B
37
D
72
D
3.
B
38
B
73
D
4.
D
39
A
74
D
5.
A
40
C
75
B
6.
C
41
D
76
C
7.
D
42
D
77
C
8.
D
43
D
78
B
9.
D
44
D
79
D
10.
C
45
D
80
A
11.
A
46
B
12.
B
47
C
13.
Typing error,
Bonus mark,
48
D
14.
A
49
C
15.
C
50
C
16.
C
51
A
17.
D
52
C
18.
C
53
D
19.
D
54
C
20.
A
55
A
21.
C
56
B
22.
A
57
C
23.
A
58
A
24.
C
59
D
25.
B
60
A
26.
A
61
A
27.
C
62
B
28.
C
63
C
29.
D
64
A
30.
D
65
A
31.
C
66
A
32.
A
67
B
33.
B
68
C
34.
B
69
B
35.
C
70
A
Correct question should be
Q.13
4
5
3
2
3
3
4
5
5
4
3
4
3
5
5
2
2
.
5
2
.
5
.
3
2
.
5
5
2
2
.
5
2
.
5
5
.
2
2
.
5
5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
= 0
a) 10
b) 7
c) 49
d) 5
5
5
2
.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ